Wijkverpleging

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is wijkverpleging?
 2. Zorgplan nodig
 3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 4. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 5. Geen eigen bijdrage
 6. Geen eigen risico
 7. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg
 8. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is wijkverpleging?

Wijkverpleging is zorg die verpleegkundigen  bieden. De zorg bestaat uit verpleegkundige handelingen, maar ook uit het stellen van een indicatie, coördineren, signaleren, coachen en preventie.

De zorg omvat niet:

 • verpleging en verzorging tijdens verblijf in een ziekenhuis of een andere instelling;
 • medisch specialistische verpleging thuis (msvt);
 • kraamzorg;
 • verzorging als de verzekerde jonger is dan 18 jaar, behalve in geval van intensieve kindzorg.
  Van intensieve kindzorg is sprake als de verzorging nodig is omdat de verzekerde een ingewikkeld lichamelijk medisch probleem of een lichamelijke handicap heeft, waarbij:
  • behoefte is aan permanent toezicht, of
  • er vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid  van de verzekerde beschikbaar moet zijn en tegelijk met die zorg verpleegkundige handelingen worden verricht.
 • verpleging en verzorging in verband met een psychiatrische stoornis of beperking als de verzekerde jonger is dan 18 jaar of anderszins een jeugdige als bedoeld in de Jeugdwet is;

Persoonsgebonden budget

In plaats van het recht op de zorg, kun je ook in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. In dat geval krijg je geld om de verpleging en verzorging zelf te in te kopen. Voor het recht op het persoonsgebonden budget gelden speciale voorwaarden. Deze zijn opgenomen in het Reglement pgb wijkverpleging. Op verzoek zenden wij het toe.

2. Zorgplan nodig

Jij of jouw wettelijk vertegenwoordiger moet een zorgplan hebben ondertekend. Het zorgplan moet minimaal bevatten de soort, omvang, frequentie en beoogde duur van de benodigde wijkverpleging, de prestaties en een motivering. In het zorgplan moet ook de bijdrage die jouw sociale netwerk eventueel kan vervullen  zijn betrokken.

 

Een wijkverpleegkundige en een verpleegkundig specialist mogen de indicatie voor zorg bepalen en een zorgplan opstellen.

3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Je hebt vanuit de Energiek Basisverzekering in 2015 recht op vergoeding van wijkverpleging.
 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering

100% bij gecontracteerde zorg


Zorgdekking in het buitenland

 • Als je een tijdje in het buitenland bent,  kun je maximaal drie maanden gebruik maken van je pgb. Daarna wordt je pgb beëindigd. Als je in deze drie maanden buitenlandse zorgverleners wilt inhuren, moet je dit vooraf schriftelijk bij ons aanvragen. Na onze schriftelijke toestemming, kun je de nota’s van buitenlandse zorgverleners bij ons declareren.
 • Ben je tijdelijk in het buitenland en wil je in deze periode buitenlandse zorgverleners inhuren, dan moet je dit vooraf schriftelijk bij ons aanvragen. Na onze schriftelijke toestemming, kun je de nota’s van buitenlandse zorgverleners bij ons declareren.

Vraag je buitenlandse zorg bij ons aan? Stuur dan de volgende documenten mee:

 • een geldig indicatiebesluit/zorgplan;
 • een offerte met:
  • welke zorg wordt ingezet
  • voor welke periode de zorg wordt aangevraagd
  • welke zorgverleners ingehuurd worden
  • de kosten voor deze zorgverlening

4. Geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen 2015

Onze aanvullende verzekeringen bieden in 2015 geen vergoeding voor wijkverpleging.
 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra geen
Energiek Plus geen
Energiek Top geen

5. Geen eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor wijkverpleging.

6. Geen  eigen risico

De kosten van wijkverpleging tellen niet mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg

Wij hanteren een maximumvergoeding voor wijkverpleging door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In dat geval vergoeden wij maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Op verzoek zenden wij deze toe. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor jouw eigen rekening.

8. Bij wie kun je terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen;

Voor vergoeding van wijkverpleging door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet je schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat je de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet je een kopie van het zorgplan meesturen. Als het zorgplan wijzigt, moet je opnieuw toestemming van ons hebben, voordat je de nieuwe zorg krijgt.

 

Je hebt geen voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons nodig voor wijkverpleging door een gecontracteerde zorgaanbieder, tenzij deze zorgaanbieder aangeeft dat in jouw situatie wel toestemming van ons noodzakelijk is.
 

Je vindt een gecontracteerde zorgaanbieder bij  jou in de buurt via  onze zorgzoeker. Of bel met Energiek Advies (0570) 687 088.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering