Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is tandheelkundige zorg?
 2. Wanneer kom je voor vergoeding in aanmerking?
 3. Soms verwijzing nodig voor tandheelkundige zorg
 4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 5. Vergoeding vanuit tandartsverzekeringen in 2015
 6. Wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kun je terecht?
 9. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is tandheelkundige zorg?

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van jouw gebit. Een tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist of tandprotheticus kan tandheelkundige zorg verlenen.

In bepaalde situaties kom je in aanmerking voor vergoeding van bijzondere tandheelkunde.

2. Wanneer kom je voor vergoeding in aanmerking?

Welke vergoeding je krijgt hangt voor een groot deel af van jouw leeftijd. De basisverzekering maakt voor tandheelkundige zorg verschil tussen verzekerden tot 18 jaar en verzekerden van 18 jaar en ouder. Op deze pagina informeren wij je over de vergoeding van tandheelkundige zorg aan verzekerden van 18 jaar en ouder. Bekijk hier de vergoeding van tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar.

 

Voor een aantal vormen van tandheelkundige zorg heeft u voor toestemming van ons nodig. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (pdf) voor meer informatie.

Met een tandartsverzekering kun je je aanvullend verzekeren voor tandartskosten.

3. Soms verwijzing nodig voor tandheelkundige zorg

Voor tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering door een kaakchirurg heb je een verwijzing nodig van een huisarts of tandarts.

4. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

Ben je 18 jaar of ouder? De Energiek Basisverzekering vergoedt de kosten van:

 • chirurgische tandheelkundige zorg door een kaakchirurg en het daarbij horende röntgenonderzoek, met uitzondering van parodontale chirurgie en het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties;
 • een uitneembare volledige prothese voor de boven- of onderkaak (kunstgebit);
 • bijzondere tandheelkundige zorg.

Ben je jonger dan 18 jaar? Bekijk hier de vergoeding van tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar.

5. Vergoeding vanuit tandartsverzekeringen 2015

Met een tandartsverzekering heb je in 2015 recht op een vergoeding van tandheelkundige zorg tot het verzekerde bedrag voor verschillende onderdelen samen.

 

Tandartsverzekeringen Vergoeding 2015

Energiek TandExtra

80% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
Energiek TandPlus 80% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar
Energiek TandTop 80% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar


De vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

 • algemene tandheelkundige zorg;
 • techniekkosten;
 • wettelijke eigen bijdrage kunstgebit;
 • spoedeisende mondzorg in het buitenland;
 • orthodontie als je jonger bent dan 18 jaar.

Vergoeding algemene tandheelkundige zorg

Je krijgt een vergoeding van alle hieronder genoemde behandelingen. Achter iedere behandeling staat een code, de zogenaamde prestatiecode. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze prestatiecodes opgesteld. De codes horen bij de behandelingen die zijn opgenomen in de prestatielijst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgaanbieders mogen deze behandelingen in rekening brengen als ze voldoen aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden. Je hebt alleen recht op een vergoeding van de zorg met die prestatiecodes. Je hebt geen recht op vergoeding vanuit jouw tandartsverzekering als de zorg valt onder de dekking van de basisverzekering. Dan worden de kosten volgens de voorwaarden van de basisverzekering vergoed.

Type behandeling Prestatiecode
Consultatie en diagnostiek alle C-codes
Maken en beoordelen foto’s alle X-codes
Preventieve mondzorg alle M-codes
Verdoving alle A-codes
Verdoving door middel van roesje alle B-codes
Vullingen alle V-codes
Wortelkanaalbehandelingen alle E-codes
Kronen en bruggen alle R-codes
Kaakgewrichtsbehandelingen alle G-codes
Chirurgie alle H-codes
Kunstgebitten alle P-codes
Tandvleesbehandelingen alle T-codes
Implantaten alle J-codes

Vergoeding techniekkosten

Techniekkosten zijn de kosten voor het (laten) maken van een werkstuk zoals een kroon, kunstgebit of beugel. Je hebt recht op vergoeding van de techniekkosten van de behandelingen algemene tandheelkundige zorg en orthodontie.

 

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage kunstgebit

Met onze tandartsverzekering heb je recht op de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor een volledig uitneembaar kunstgebit.

 

Vergoeding spoedeisende mondzorg in het buitenland

Met onze tandartsverzekering heb je ook recht op vergoeding van mondzorg in het buitenland. De dekking is beperkt tot de behandelingen die staan op de lijst Spoedeisende mondzorg (pdf).

 

Vergoeding orthodontie als je jonger dan 18 jaar bent

Met onze tandartsverzekering heeft een verzekerde jonger dan 18 jaar recht op vergoeding van orthodontie. Het gaat hierbij om alle behandelingen met de F-code (prestatiecode).

Niet alles wordt vergoed

De kosten van het niet-nakomen van een afspraak vergoeden wij niet.

6. Wettelijke eigen bijdrage

Voor tandheelkundige zorg uit de basisverzekering kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Ben je 18 jaar of ouder, dan geldt een eigen bijdrage voor:

 • een uitneembare volledige gebitsprothese (kunstgebit) voor de boven- of onderkaak. De wettelijke eigen bijdrage is 25% van de kosten;
 • gebitsprothesen als de zorg valt bijzondere tandheelkunde. De eigen bijdrage is in dat geval € 125,- per volledige gebitsprothese, per kaak;
 • zorg die valt onder bijzondere tandheelkunde als die zorg niet rechtstreeks in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp.

Heb je een tandartsverzekering, dan kun je (een deel van) de wettelijke eigen bijdrage voor een kunstgebit vergoed krijgen.

7. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten van tandheelkundige zorg uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kun je terecht?

Voor tandheelkundige zorg kun je terecht bij een tandarts, een kaakchirurg of een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Daarnaast kun je voor bepaalde tandheelkundige zorg terecht bij de volgende zorgaanbieders:

 • een orthodontist voor orthodontie;
 • een tandprotheticus voor het maken en plaatsen van een uitneembaar (volledig) kunstgebit;

Een mondhygiënist mag alleen de volgende zorg verlenen: preventieve mondzorg (alle M-codes), eenvoudige paradontale hulp (T11, T12, T22, T31 t/m T33, T52, T54, T56, T57, T60, T61, T91 t/m T3, T96), plaatsing van eenvoudige vullingen (V11, V12, V20, V21, V30, V35, V40, V50) en verdoving (A10 en A15).


Met onze zorgzoeker vind je een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt.

Voor meer informatie over tandheelkundige zorg kun je bellen met Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.

9. Toestemming aanvragen

Je hebt voor de volgende behandelingen vooraf schriftelijk toestemming van ons nodig:

 • alle zorg die valt onder bijzondere tandheelkunde;
 • verwijdering van een kies of tand onder narcose;
 • chirurgische kaakcorrectie (osteotomie);
 • plaatsing van een tandheelkundig implantaat;
 • chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard als daarvoor verblijf noodzakelijk is;
 • het maken en plaatsen van een volledig kunstgebit door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder;
 • zorg door een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Stuur bij jouw aanvraag een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan van de zorgaanbieder mee. Hierin staan de medische diagnose(s) en de prestatiecodes aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.

Je kunt een aanvraag om toestemming sturen naar:

Energiek
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering