Hulpmiddelenzorg

Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015

 1. Wat is hulpmiddelenzorg?
 2. Voorschrift nodig voor hulpmiddelenzorg
 3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015
 4. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015
 5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier
 6. Wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kun je terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf) en het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

1. Wat is hulpmiddelenzorg?

Onder hulpmiddelenzorg vallen de functionerende hulpmiddelen en verbandmiddelen die staan in ons Reglement Hulpmiddelen. In het reglement staat ook de omvang van de zorg en of je een hulpmiddel in bruikleen of eigendom krijgt. Je kunt hulpmiddelen en verbandmiddelen nodig hebben voor de behandeling van een aandoening of ze helpen je bij een beperking.

Onder hulpmiddelenzorg valt niet:

 • Hulpmiddelen en verbandmiddelen die je krijgt tijdens een opname of medisch specialistische behandeling in verband met de opname of die behandeling. Bijvoorbeeld bij opname in een ziekenhuis. Deze hulpmiddelen maken dan onderdeel uit van de zorg die je in het ziekenhuis krijgt. In geval van ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie vallen de hulpmiddelen en de noodzakelijke toebehoren (behorend bij de hoofdunit) ook onder de medisch specialistische zorg. In deze situatie vallen de verbandmiddelen wel onder de hulpmiddelenzorg
 • Hulpmiddelen en verbandmiddelen waarop je recht hebt op de grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) een de Wet op de leerlinggebonden financiering (het ‘rugzakje’).
 • De kosten van normaal gebruik van hulpmiddelen, zoals energieverbruik en batterijen, behalve als dit in de verzekeringsvoorwaarden anders is bepaald.

2. Voorschrift nodig voor hulpmiddelenzorg

Je hebt voor hulpmiddelenzorg een voorschrift nodig. In ons Reglement Hulpmiddelen staat per categorie hulpmiddelen welke zorgaanbieder het voorschrift mag afgeven.

In het Reglement Hulpmiddelen (pdf) staat ook in welke gevallen je vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig hebt. Ook lees je in het reglement de voorwaarden voor jouw aanvraag.

3. Vergoeding vanuit Energiek Basisverzekering in 2015

In 2015 heb je vanuit de Energiek Basisverzekering recht op hulpmiddelen en verbandmiddelen (zorg in natura) die staan in ons Reglement Hulpmiddelen. In het reglement staat ook of je de middelen in eigendom of in bruikleen krijgt. Ook verdere voorwaarden voor het recht op hulpmiddelenzorg lees je in het reglement.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2015
Energiek Basisverzekering

Hulpmiddelen en verbandmiddelen uit het Reglement Hulpmiddelen (pdf)

Voor hulpmiddelenzorg door niet-gecontracteerde leveranciers kan een lagere vergoeding gelden.

Voor bepaalde hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage.

4. Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen in 2015

Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering heb je in 2015 recht op vergoeding van bepaalde hulpmiddelen.

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2015
Energiek Start geen
Energiek Extra maximaal € 100,- per kalenderjaar
Energiek Plus maximaal € 200,- per kalenderjaar
Energiek Top maximaal € 300,- per kalenderjaar

Toelichting vergoeding hulpmiddelen vanuit aanvullende verzekeringen

Vanuit de aanvullende verzekeringen Extra, Plus en Top bieden wij een dekking tot een maximaal bedrag per jaar. De vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Heupprotectoren
Voor vergoeding van heupprotectoren heb je een voorschrift van een arts nodig. Bij het declareren van de rekening stuur je een kopie van het voorschrift mee.

Wettelijke eigen bijdrage hoorapparaten en (tinnitus) maskeerders
Om voor vergoeding van kosten van de wettelijke eigen bijdrage van hoorapparaten en (tinnitus)maskeerders in aanmerking te komen, moet het hoorapparaat gekocht zijn bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

Plaswekker
Voor vergoeding van aanschaf of huur van een plaswekker heb je een voorschrift van een arts nodig. Bij het declareren van de rekening stuur je een kopie van het voorschrift mee.

Pruiken
Om voor vergoeding in aanmerking te komen van de kosten van een pruik die voor jouw rekening blijven na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering, moet je de pruik gekocht hebben bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

Redressiehelmen
Voor vergoeding van kosten van een redressiehelm voor behandeling van asymmetrische afplatting van het achterhoofd en afplatting centraal op het achterhoofd van pasgeborenen, heb je een voorschrift van een medisch specialist nodig. Er mag geen sprake zijn van vroegtijdig sluiten van de schedelnaden. Bij je declaratie van de rekening stuur je een kopie van het voorschrift mee.

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maak je toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet dan wel voldoen aan de voorwaarden die staan on ons Reglement Hulpmiddelen (pdf).

Een hulpmiddel of verbandmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken vergoeden wij tot maximaal 75% van de kosten die wij zouden maken als je de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 75% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 75% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat je in dat kalenderjaar recht hebt op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat je het hulpmiddel daadwerkelijk tot jouw beschikking hebt.

6. Wettelijke eigen bijdrage

Voor hulpmiddelen en verbandmiddelen kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Dit staat in het Reglement hulpmiddelen (pdf).


Voor sommige hulpmiddelen geldt een wettelijke maximale vergoeding. Onder de wettelijke eigen bijdrage vallen ook de kosten die uitkomen boven die wettelijke maximale vergoeding. Deze kosten zijn dan voor jouw eigen rekening.

Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering krijg je een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage (hoorapparaten) of een vergoeding van de eigen bijdrage die overblijft na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering (pruiken).

7. Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? De kosten voor hulpmiddelenzorg uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor hulpmiddelen die je in bruikleen krijgt, behalve de verbruiksartikelen of gebruikskosten die bij de hulpmiddelen horen.

8. Bij wie kun je terecht?

Je kunt voor hulpmiddelen en verbandmiddelen terecht bij een gecontracteerde leverancier. Met onze zorgzoeker vind je een gecontracteerde leverancier bij jou in de buurt. Je kunt ook kiezen voor een niet-gecontracteerde leverancier. In het Reglement Hulpmiddelen (kolom G) staat welke aangewezen zorgaanbieders de zorg in dat geval mogen verlenen.

 

Voor meer informatie over hulpmiddelen bel je naar Energiek Advies: (0570) 687 088. Onze deskundige medewerkers helpen je graag verder.
 

< Overzicht vergoeding zorgverzekering